disclaimer

voor Zangdocenten.nl

Disclaimer voor Zangdocenten.nl


Op deze pagina vind je de disclaimer van Zangdocenten.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Muzer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Realiseer je daarbij dat het veelal gaat om privacygevoelige informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muzer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Muzer. Uitzondering hierop zijn de foto's die bij de gegevens van docenten staan en de wisselende foto's die als achtergrond of als zogenaamde herobanners worden getoond over de hele website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de docenten op deze website is het niet toegestaan hun fotomateriaal her te gebruiken.
Voor het gebruik van de achtergrondfoto's en herobanners kun je je wenden tot o.a. Unsplash.com, Stockarch.com en Pexels.com voor de voorwaarden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Muzer te mogen claimen of te veronderstellen.

Muzer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Muzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Zangdocenten.nl op deze pagina.

Copyright © 2019, Muzer