gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden webapplicatie Zangdocenten.nl

1) Algemeen

Door het bezoeken en gebruiken van de Applicatie (zoals hierna omschreven) ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden webapplicatie Zangdocenten.nl (“Voorwaarden”). De toegang tot en het gebruik van de Applicatie houdt de aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in deze Voorwaarden. Als je (“de gebruiker” of “je”) hinder ondervindt bij het lezen van deze Voorwaarden, of als je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, verzoekt Muzer je om de Applicatie niet verder te bekijken of te gebruiken.

2) Definities

Onder “Applicatie” wordt verstaan de website Zangdocenten.nl, beschikbaar gesteld door Muzer om:

 • informatie (persoonlijke gegevens, contactgegevens, kenmerken, ...) te ontvangen;
 • informatie (identificatiegegevens, persoonlijke gegevens, contactgegevens, kenmerken, locatiegegevens, ...) aan Muzer te bezorgen.

3) Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die de gebruiker bezorgt aan Muzer bij het gebruik van de Applicatie zal door Muzer gebruikt worden in het kader van de uitwisseling van informatie voor het matchen van zoekopdrachten met zangdocenten. De gebruikersgegevens worden niet aan derden onthuld, tenzij dit wettelijk verplicht is. Muzer is gerechtigd een beperkte statistische opvolging te doen van het gebruik van Zangdocenten.nl

4) Voorwaarden voor de gebruiker

 • De gebruiker dient zelf een zoekopdracht te plaatsen door locatiegegevens of kenmerken te verschaffen.
 • Indien de gebruiker docent is en een vermelding in de applicatie wenst, dient de gebruiker lidmaatschap aan te vragen en deze Voorwaarden te accepteren. Lidmaatschap kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 • De gebruiker staat er voor in dat alle door hem/haar verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Na deze registratie wordt de account aangemaakt.
 • De gebruiker dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van het toegekende wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn/haar wachtwoord en is verplicht om Muzer onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn/haar registratiegegevens en wachtwoord.
 • De gebruiker dient zelf toe te zien op het tijdig doorgeven van wijzigingen in de door hem/haar verstrekte informatie aan Muzer. Dit kan met de Applicatie en per mail.
 • Het recht tot gebruik van de account komt enkel toe aan de gebruiker. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licentiëren aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Muzer.
 • De gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.

5) Eigendomsrechten

 • Muzer of haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, in de Applicatie.
 • Muzer verleent hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Applicatie te gebruiken voor de inschrijving als docent, de ontvangst van informatie alsook voor het aanleveren van gegevens m.b.t. docenten.

6) Beschikbaarheid

 • Muzer zal redelijke inspanningen leveren om de Applicatie te allen tijde beschikbaar te stellen. De gebruiker erkent dat de Applicatie via internet en (mobiele) netwerken wordt geleverd en dat de kwaliteit van de beschikbaarheid van de Applicatie daardoor kan worden beïnvloed door omstandigheden en factoren buiten de controle van Muzer. Muzer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de niet-beschikbaarheid van de Applicatie of voor de eventuele problemen met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.
 • Muzer is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning en/of onderhoud van de Applicatie.

7) Aansprakelijkheid

 • Muzer doet alle redelijke inspanningen om op de Applicatie correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Muzer kan echter niet waarborgen dat de Applicatie op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. De Applicatie en de informatie die via de Applicatie ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, worden verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie.
 • De gebruiker stemt ermee in dat het gebruik van de Applicatie en de informatie daarin opgenomen uitsluitend op eigen risico gebeurt. In geen geval is Muzer aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door het gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.
 • Muzer is niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van je apparatuur als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.
 • Muzer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Applicatie.
 • Muzer heeft het recht om de informatie die op de website gepubliceerd is op elk moment te wijzigen, bij te werken of te veranderen. Muzer wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Applicatie.
 • Muzer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of tekortkomingen in de Applicatie of het gebruik ervan wanneer die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover Muzer geen controle heeft. Onder dergelijke omstandigheden en feiten zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, embargo’s, explosies, stakingen, lock-outs of sociale conflicten of dreiging van deze omstandigheden, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het electriciteitsnetwerk en/of het internet, contractbreuk door een leverancier of onderbreking bij de leveranciers van Muzer.

8) Beëindiging

 • Muzer kan de toegang tot de Applicatie blokkeren, indien de gebruiker zich niet aan de Voorwaarden houdt. Ook wanneer er sprake is van een betaalde overeenkomst.
 • Muzer kan het gebruik van de Applicatie op elk moment beëindigen met een bericht van opzegging. Bij de beëindiging worden de rechten en licenties die in je in deze Voorwaarden zijn toegekend beëindigd en moet je ieder gebruik van de Applicatie staken.
Copyright © 2019, Muzer